Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Konsultacje publiczne dotyczące odstąpienia od kryteriów wyłączenia w odniesieniu do propikonazolu jako substancji czynnej (PT8)

W dniu 9 marca 2022 r. Komitet ds. Produktów Biobójczych, działający w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), przyjął opinię w sprawie wniosku o odnowienie zatwierdzenia propikonazolu do stosowania jako substancji czynnej w produktach  biobójczych przeznaczonych do konserwacji drewna (grupa produktowa 8). Opinia jest publicznie dostępna na stronie internetowej ECHA:

https://echa.europa.eu/documents/10162/63dfef83-f970-64bf-1896-b74934fff276

Propikonazol, CAS: 60207-90-1, WE: 262-104-4, jako substancja czynna produktów biobójczych z grupy produktowej 8, spełnia kryteria wyłączenia określone w art. 5 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia nr 528/2012[1] ze względu na klasyfikację jako:

- substancja szkodliwa dla rozrodczości kategorii 1B (klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008[2])

-  substancja mająca właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, które mogą spowodować niepożądane skutki u ludzi.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 528/2012 substancje czynne spełniające powyższe kryteria wyłączenia nie powinny zostać zatwierdzone, chyba że zostanie wykazane, że co najmniej jeden z warunków odstępstwa określonych w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia jest spełniony.

W tym kontekście przeprowadza się konsultacje prowadzące do zebrania informacji w celu wykazania, czy spełniony jest jeden lub kilka z następujących warunków odstępstwa:

a) ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na substancję czynną w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach stosowania, jest nieistotne, w szczególności gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach, mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;

b) dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia;

c) niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji.

Kluczową kwestią jest dostępność stosownych i wystarczających substancji lub technologii alternatywnych.

Konsultacje są otwarte na okres 60 dni od ich rozpoczęcia, wszelkie informacje należy przesyłać przy wykorzystaniu formularza udostępnianego na stronie ECHA

Consultation on derogation to the exclusion criteria - ECHA (europa.eu)

najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2022 r.
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie   udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, z późn. zm)

  • 1