Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Deklaracja dostępności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie opublikowano takie dokumenty, które:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu,
 • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji,
 • nie można zmienić ich struktury,
 • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie,
 • niektóre dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich prosimy skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować, aby były dla Ciebie dostępne,
 • w części filmów umieszczonych na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie ma napisów dla osób głuchych i niedosłyszących. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy,
 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ nie było technicznej możliwości ich dostosowania,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego staramy się dodawać opisy na bieżąco,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów staramy się dostosowywać treści w tym zakresie,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • na niektórych stronach brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty archiwalne wytworzone opublikowane na stronie przed 23 września 2018 roku oraz treści opublikowane przed dniem 23 września 2019 roku i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dostosowanie publikowanych treści wymagałyby modyfikacji, do której Urząd nie jest uprawniony.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Urząd jest aktualnie w trakcie procesu przenoszenia strony internetowej na rządowy serwis Gov.pl, dlatego wszystkie treści są przeglądane pod kątem ich dostępności i na bieżąco dostosowywane. Jeżeli jednak potrzebujesz dostępu do treści, a napotkasz na trudności to bardzo prosimy skontaktuj się z nami, postaramy się udostępnić te treści w formie jakiej potrzebujesz.

Na bieżąco staramy się umieszczać treści w formie dostępnej. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była w jak największym stopniu dostępna.

Szkolimy redaktorów naszej strony, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych
 • Adres: Al. Jerozolimskie 181C, Warszawa
 • E-mail: gp@urpl.gov.pl
 • Telefon: +48224921100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych otrzymają niezbędną pomoc.

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Ochota, przy Al. Jerozolimskich 181C.

Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem miejskim – przystanki: Berestecka.01 (w kierunku Dworca Zachodniego)  oraz Berestecka 02 (w kierunku Pruszkowa)

Osoby niepełnosprawne ruchowo przyjmowane są od strony wejścia do kompleksu C, przy Kancelarii Głównej, w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C.

Przy wejściu znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób uprawnionych.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku.

Szczegółowe informacje (mapka) na temat sposobu dojazdu do Urzędu znajdują się  Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Urzędu są dla Państwa dostępni w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

Pracownicy podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem recepcji budynku, w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Informujemy ponadto, że na poziomie 0 siedziby Urzędu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wszystkich wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zapewniamy natomiast specjalne wyróżnienia pomieszczeń na poziomie parteru (poziom 0) oraz pomoc pracowników recepcji oraz pracowników kancelarii głównej.

 

Klienci przyjmowani sią na parterze budynku (poziom 0) w specjalnie przeznaczonych do tego, przystosowanych pomieszczeniach.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Urząd zapewnia obsługę osób z niepełnosprawnościami stosownie do ich potrzeb.

Szczegóły w zakładce: Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Urząd zapewnia dostępność tłumacza języka migowego. Zapewniamy taką możliwość poprzez połączenie online bezpośrednio na naszej stronie lub w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem specjalnego połączenia audiowideo. Nie musisz się umawiać żeby skorzystać z takiej możliwości.

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza -  przewodnika.
 W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie.

W kontakcie osobistym osoba głuchoniewidoma ma także prawo do: pomocy osoby przybranej 
 zgodnie z przepisami ustawy dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę zgłaszającą taką potrzebę. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Urząd zapewnia także możliwość komunikacji za pomocą wysłania wiadomości SMS na telefony stacjonarne w Urzędzie oraz komunikację z Urzędem za pomocą faksu oraz wiadomości e-mail., jak również kontakt telefoniczny osoby trzeciej.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku pytań dotyczących dostępności napisz do koordynatora ds. dostępności  katarzyna.krzywiec@urpl.gov.pl.   

Aby ułatwić Ci złożenie wniosku proponujemy skorzystanie z zamieszczonego formularza.