Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Procedury europejskie (załączniki 1-4 do rozporządzenia o opłatach)

Opłaty są naliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczaniem produktu biobójczego do obrotu (Dz. U. z 2015r., poz. 2192)

Opłaty są naliczane w stosunku procentowym do:

  • kwoty bazowej A (600 000 zł) – za czynności dokonywane w postępowaniach dotyczących zatwierdzenia substancji czynnej
  • kwoty bazowej B (50 000 zł) – za czynności dokonywane w postępowaniach dotyczących pozwolenia krajowego, pozwolenia tymczasowego, pozwolenia unijnego oraz zezwolenia na handel równoległy

 

Uwaga: zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2016r. o produktach biobójczych opłaty za ocenę kompletności wniosku i za jego ocenę merytoryczną są wnoszone przez wnioskodawcę równocześnie. Jeżeli Prezes Urzędu nie dokonuje oceny merytorycznej, opłaty w tym zakresie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

 

W przypadku opłat za czynności w postępowaniach dotyczących wydawania lub odnawiania pozwoleń krajowych: 

  • w procedurach wzajemnego uznawania (MRP) – ich wysokość stanowi 12,5 % opłat za odpowiednie postępowania w procedurze pełnej.
  • W przypadku rodziny produktów biobójczych (BPF) – wysokość opłat stanowi 200 % opłat za odpowiednie postępowania dotyczące pojedynczych produktów.

 

pozwolenie krajowe

Rodzaj czynności, za którą nalicza się opłatę

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku (PLN)

Razem (PLN)

Wydanie pozwolenia krajowego na:

 

pojedynczy produkt biobójczy

 

MRP

2 500

 

 

47 500

 

 

50 000

 

6250

produkt identyczny, jak produkt biobójczy oceniany w celu zatwierdzenia substancji czynnej

 

MRP

 

2 500

 

 

 

 

 

2 500

 

 

 

 

5000

 

 

625

taki sam produkt biobójczy (wg. rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 414/2013 z dnia 6 maja 2013 r.

2 500

-

2500

 

zmiany, odnowienie, uchylenie pozwolenia krajowego

Rodzaj czynności, za którą nalicza się opłatę

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku (PLN)

Razem (PLN)

 

Zmiany w warunkach pozwolenia krajowego

zmiana istotna

2 500

17 500

20 000

zmiana drobna

1 000

2 000

3 000

zmiany administracyjnej

500

500

1 000

 

                                            Odnowienie pozwolenia krajowego

 

 

przy pełnej ocenie

2 500

35 000

37 500

przy niepełnej ocenie

2 500

10 000

12 500

                                            Uchylenie pozwolenia krajowego

uchylenie pozwolenia krajowego

5

5

10

 

pozwolenie w uproszczonej procedurze udzielania pozwoleń, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia nr 528/2012

 

Rodzaj czynności za którą nalicza się opłatę

 

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku (PLN)

Razem (PLN)

Udzielenie pozwolenia w uproszczonej procedurze udzielania pozwoleń, o którym mowa w art. 26 rozp. nr 528/2012

pojedynczy produkt biobójczy

500

9 500

10 000

produkt identyczny, jak produkt biobójczy oceniany w celu włączenia substancji czynnej  substancji czynnej do załącznika I rozporządzenia 528/2012

500

500

1 000

 

pozwolenie tymczasowe

 

Rodzaj czynności za którą nalicza się opłatę

 

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku (PLN)

Razem (PLN)

Wydanie pozwolenia tymczasowego

na pojedynczy produkt biobójczy

1 000

4 000

5 000

w przypadku, gdy produkt oraz zakres jego stosowania są identyczne, jak w przypadku produktu biobójczego ocenianego w celu włączenia substancji czynnej do załącznika I rozporządzenia 528/2012

500

500

1 000

Przedłużenie ważności pozwolenia tymczasowego

przedłużenie ważności pozwolenia tymczasowego

250

250

500

 

pozwolenie unijne

Rodzaj czynności za którą nalicza się opłatę

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku(PLN)

Razem (PLN)

Wydanie pozwolenia unijnego na:

pojedynczy produkt biobójczy

15 000

135 000

150 000

produkt identyczny, jak produkt biobójczy oceniany w celu zatwierdzenia substancji czynnej

2 500

37 500

40 000

Odnowienie pozwolenia unijnego

 

przy pełnej ocenie

-

100 000

100 000

przy niepełnej ocenie

-

40 000

40 000

 

handel równoległy

Rodzaj czynności za którą nalicza się opłatę

Wysokość opłaty za kompletność wniosku(PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku (PLN)

 

Razem (PLN)

wydanie zezwolenia na handel równoległy

1 000

 

1 000

 

2 000

zmiana w warunkach zezwolenia na handel równoległy

250

250

500

substancja czynna

Rodzaj czynności, za którą nalicza się opłatę

Rodzaj substancji czynnej

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku(PLN)

Razem

 

Zatwierdzenie substancji czynnej

w pierwszej grupie produktowej wskazanej we wniosku

chemiczna substancja czynna

15 000

585 000

600 000

substancja czynna będąca mikroorganizmem

15 000

285 000

300 000

w każdej dodatkowej grupie produktowej wskazanej we wniosku

chemiczna substancja czynna

-

150 000

150 000

substancja czynna będąca mikroorganizmem

-

75 000

75 000

 

Rodzaj czynności, za którą nalicza się opłatę

Rodzaj substancji czynnej

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku(PLN)

Razem

Zmiana warunków zatwierdzenia substancji czynnej

w pierwszej grupie produktowej wskazanej we wniosku

chemiczna substancja czynna

15 000

120 000

135 000

substancja czynna będąca mikroorganizmem

15 000

 

60 000

 

 

75 000

 

w każdej dodatkowej grupie produktowej wskazanej we wniosku

chemiczna substancja czynna

-

30 000

30 000

substancja czynna będąca mikroorganizmem

-

15 000

15 000

 

 

 

 

 

Rodzaj czynności, za którą nalicza się opłatę

Rodzaj substancji czynnej

Wysokość opłaty za ocenę kompletności wniosku (PLN)

Wysokość opłaty za ocenę merytoryczną wniosku(PLN)

Razem

 

Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

w jednej grupie produktowej

chemiczna substancja czynna

 

-

przy pełnej ocenie

600 000

 przy niepełnej ocenie

150 000

substancja czynna będąca mikroorganizmem

-

przy pełnej ocenie

300 000

przy niepełnej ocenie

75 000

 

w dodatkowej grupie produktowej

 

chemiczna substancja czynna

 

-

przy pełnej ocenie

150 000

przy niepełnej ocenie

48 000

substancja czynna będąca mikroorganizmem

 

-

przy pełnej ocenie

75 000

przy niepełnej ocenie

24 000