Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

           Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie trybu składania dokumentacji do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

W związku z wprowadzonym ograniczeniem w wykonywaniu zadań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, polegającym m.in. na wstrzymaniuna podstawie § 10 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), bezpośrednich kontakty pracowników Urzędu z interesantami, uprzejmie informuję, co następuje.

 • Tryb doręczeń, składania dokumentacji, podpisywania dokumentów określony w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  nie uległ zmianie. W szczególności dotyczy to formy załatwiania spraw (art. 14 § 1 KPA Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.)
 • Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005). Doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przy zachowaniu warunków, o których mowa w  warunków art.  391 KPA.
 • W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w art. 46 § 4 pkt 3 KPA. Doręczenie prawnie skuteczne polega na podpisaniu przez adresata urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).
 • Datą doręczenia pisma doręczanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie data potwierdzenia odbioru dokumentu elektronicznego - stanowiącego przedmiot zawiadomienia - w systemie teleinformatycznym organu, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a.
 • Uwierzytelnienie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych m.in. przez organy administracji rządowej wymaga:

1) użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla usług świadczonych w ramach tych systemów, lub

2) profilu zaufanego ePUAP, lub

3)  danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 • W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o którym mowa w art. 46 § 4 pkt 3 KPA, organ administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienia, o których mowa powyżej, mogą być automatycznie tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji publicznej, a odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się.
 • Informujemy, że Urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, za pośrednictwem której można przekazywać korespondencję: http://bip.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/za%C5%82atwianie-spraw/elektroniczny-urz%C4%85d-podawczy
 • Wyjaśniamy, że ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Tożsamość można potwierdzić
  na 2 sposoby:

•        bezpłatnym profilem zaufanym (eGo),

•        płatnym certyfikatem kwalifikowanym.

 • Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.
 • Profil Zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości jego posiadacza w usługach publicznych w Internecie.  Pozwala też podpisywać pisma w postaci elektronicznej kierowane do podmiotów publicznych. Podpis potwierdzony profilem zaufanym podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.
 • Wszystkie informacje na temat Profilu Zaufanego można znaleźć na dedykowanej temu profilowi stronie internetowej: https://pz.gov.pl/pz/index
 • Informacje na temat wysyłania pism online dostępne są również pod adresem  https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/masz-sprawe-nie-masz-czasu-wyslij-pismo-ogolne-online

 

Prezes Urzędu Rejestracji                   

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                   

                                                                                       /-/ Grzegorz Cessak                      

Do archiwum: 
Nie