Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version


                   Grzegorz Cessak

 

KOMUNIKAT
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie  zasad uczestnictwa pracowników Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w szkoleniach
i konferencjach w roli prelegentów prezentujących oficjalne stanowisko Urzędu

 

Niniejsze zasady regulują udział w konferencjach i szkoleniach pracowników Urzędu, jako reprezentantów Urzędu w roli prelegentów, którzy są zobowiązani do przedstawiania stanowiska Urzędu. Udział pracowników Urzędu w konferencjach lub szkoleniach jest bezpłatny.

Pracownicy Urzędu mogą uczestniczyć jako prelegenci w szkoleniach i konferencjach, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tych, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez resort zdrowia, a ich realizacja służy promocji zagadnień związanych z działalnością Urzędu.

Pracownicy Urzędu uczestniczą jako prelegenci tylko w takich szkoleniach lub konferencjach, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób oraz nie stwarzają możliwości wystąpienia konfliktu interesów u pracowników Urzędu. Pracownicy Urzędu mogą uczestniczyć tylko w takich szkoleniach lub konferencjach, których organizacja jest w pełni transparentna.  

Aby zaprosić pracownika Urzędu do wygłoszenia przemówienia na konferencji lub szkoleniu należy wypełnić wniosek , którego formularz stanowi Załącznik do Komunikatu i wysłać na adres:
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,lub złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu (adres jw.) albo przesłać drogą elektroniczną na adres: gp@urpl.gov.pl, z tym, że wniosek wniesiony w tej formie powinien spełniać wymaganie wskazane w art. 63 § 3a pkt 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Wniosek należy przesłać nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym planowane jest szkolenie/ konferencja.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo pracownika Urzędu w szkoleniu/ konferencji.

Organizator otrzymuje niezwłocznie informację o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku.

Udział pracownika Urzędu w szkoleniu lub konferencji obliguje organizatora do zamieszczenia informacji o udziale pracownika ze wskazaniem jego miejsca zatrudnienia i stanowiska zajmowanego w Urzędzie w brzmieniu przekazanym przez Urząd.

 

 

 

 

                                                                            Prezes Urzędu
                                                                   Produktów Leczniczych
                                                   Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
                                                                         /-/ Grzegorz Cessak

 

Do archiwum: 
Nie