Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version


                     Grzegorz Cessak

 

 

KOMUNIKAT

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie zasad obejmowaniem patronatem oraz uczestnictwa w komitecie honorowym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

 

W Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ustalono następujące zasady obejmowaniem patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym przez Prezesa.

Objęcie patronatem honorowym przez Prezesa lub udział Prezesa w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy Prezesa lub uczestnictwo Prezesa w komitecie honorowym może być sprawowany w ramach wydarzeń lub przedsięwzięć które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, oraz wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez resort zdrowia, a ich realizacja służy promocji lub ochronie zdrowia.

Aby wystąpić o objęcie patronatem honorowym przez Prezesa lub udział Prezesa
w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia/przedsięwzięcia  należy wypełnić wniosek , którego formularz stanowi Załącznik Nr 1 do Komunikatu i przesłać na adres: 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

lub złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu (adres jw.) albo przesłać drogą elektroniczną na adres: gp@urpl.gov.pl, z tym, że wniosek wniesiony w tej formie powinien spełniać wymaganie wskazane w art. 63 § 3a pkt 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest wydarzenie/przedsięwzięcie.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z objęciem patronatem, uczestnictwem w komitecie honorowym przez Prezesa.

Organizator otrzymuje informację o objęciu patronatem/uczestnictwie w komitecie honorowym, przez Prezesa bądź odrzuceniu wniosku.

Objęcie patronatem honorowym/udzielenie zgody na uczestnictwo w komitecie honorowym przez Prezesa zobowiązuje organizatora do:

1)      

zamieszczenia informacji o patronacie honorowym/uczestnictwie w komitecie honorowym przez Prezesa na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia,

2)      

przekazania do Urzędu sprawozdania z wydarzenia w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia wydarzenia; formularz sprawozdania stanowi Załącznik Nr 2 do Komunikatu.

W sytuacji niespełnienia przez organizatora warunków opisanych w niniejszych zasadach obejmowania patronatem oraz uczestnictwa w komitecie honorowym przez Prezesa lub złożenia niekompletnego albo nieczytelnego wniosku, zarówno patronat honorowy, jak i uczestnictwo w komitecie honorowym, nie zostaną przyznane lub mogą zostać odebrane.

Odebranie patronatu lub odmowa dalszego uczestnictwa w komitecie honorowym przez Prezesa, w szczególności będzie miało miejsce w sytuacji nieprzestrzegania powyższych zasad oraz podania nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku. O odebraniu patronatu lub odmowie dalszego uczestnictwa w komitecie honorowym przez Prezesa organizator zostanie powiadomiony niezwłocznie, w formie pisemnej. We wskazanej sytuacji organizator ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia informacji o odpowiednio patronacie lub uczestnictwie Prezesa w komitecie honorowym z materiałów związanych z wydarzeniem, przedsięwzięciem oraz bezzwłocznego zaprzestania korzystania w jakiejkolwiek innej formie z ww. informacji.

                                                                                               Prezes Urzędu
                                                                                              Produktów Leczniczych
                                                                                          Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
                                                                                               /-/ Grzegorz Cessak