Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

               Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie zawartości Suplementu 10.8 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

Informuję, że Suplement 10.8 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 lipca 2022 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (21) 4.

W załączeniu do Komunikatu przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 10.8 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 10.8 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

**  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziesiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 10.8,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej,

VII   – oznacza monografię zawieszoną w Farmakopei Europejskiej.

 

  Prezes Urzędu                                

Rejestracji Produktów Leczniczych,           

            Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak