Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

KOMUNIKAT
DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 26 sierpnia 2016 r.  

         
w sprawie ustalenia zasad udostępniania akt postępowań w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 

Realizując postanowienia art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, akta postępowań znajdujących się w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanym dalej: „Urzędem” udostępnia się:

1)      stronie postępowania;
2)      pełnomocnikowi strony;
3)      uczestnikom na prawach strony w danym postępowaniu;
4)      pełnomocnikowi uczestników na prawach strony,
        – zwanymi dalej „wnioskodawcami”.

         Zgodnie z art. 73 ustawy, wnioskodawcom przyznaje się:
         1)   prawo do wglądu w akta sprawy oraz fotografowania akt sprawy;
         2)   prawo do sporządzania z tych akt notatek, kopii lub odpisów;
         3)   prawo żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem wnioskodawcy;
         4)   prawo do wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem wnioskodawcy;
         5)   prawo do dokonania czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo                  2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

      Prawa te przysługują również po zakończeniu postępowania.

      Zgodnie z art. 74 § 2 ustawy, odmowa umożliwienia przeglądania akt sprawy, sporządzania
z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

      Odpisy lub kopie akt sporządza pracownik Urzędu na wniosek, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Komunikatu.

      Zgodnie z ustawą, Urząd obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki.

     
Wgląd w akta sprawy, sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów odbywa się w lokalu Urzędu w obecności jego pracownika.  

         Usługa polegająca na wykonaniu:
1)      odpisów  – podlega opłacie, która wynosi 80 groszy za 1 stronę formatu A4;        
2)      kopii akt  – podlega opłacie, która wynosi:
   a)   80 groszy za 1 stronę formatu A4 – w przypadku akt kopiowanych w wersji papierowej,
   b)  2 złote za 1 płytę CD – w przypadku akt kopiowanych w wersji elektronicznej, gdy zostały one złożone w takiej wersji,
   c)   3 złote za 1 płytę DVD – w przypadku akt kopiowanych w wersji elektronicznej, gdy zostały one złożone w takiej wersji;
3)   uwierzytelnienia na żądanie wnioskodawcy odpisów lub kopii akt oraz wydania mu z akt uwierzytelnionych odpisów – podlega opłacie skarbowej, która                 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783) wynosi 5,00 zł za każdą stronę. Opłata uiszczana       jest w kasie Urzędu Dzielnicy Ochota lub na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

         Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z ww. załącznikiem, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł która uiszczana jest w kasie Urzędu Dzielnicy Ochota lub na rachunek bankowy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Za wykonanie usługi polegającej na wykonaniu odpisów lub kopii akt Urząd , na żądanie wnioskodawcy, wystawia rachunek, o którym mowa w art. 87 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Opłata za wykonaną usługę polegającą na wykonaniu odpisów lub kopii akt, jest wnoszona przez wnioskodawcę w Kasie Urzędu lub przelewem bankowym na rachunek bankowy:

NBP O/O Warszawa 30 1010 1010 0094 1022 3100 0000

Odpisy lub kopie akt wnioskodawca może odebrać osobiście, wówczas ich wydanie następuje po okazaniu dowodu wpłaty należności za wykonaną usługę (KP – w przypadku płatności gotówkowej lub kopii przelewu – przy płatności przelewem bankowym).

W przypadku, gdy wnioskodawca zamawia odbiór przesyłki przez firmę kurierską, przekazanie dokumentacji następuje po otrzymaniu przez Urząd wpłaty za wykonanie odpisu lub kopii akt. Wnioskodawca zamawia we własnym zakresie usługę kurierską i ponosi całkowity koszt jej realizacji.

 

z upoważnienia Dyrektora Generalnego
DYREKTOR
Biura Kadr
/-/ Elżbieta Pawłowska

Do archiwum: 
Nie