Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych.

Rozporządzenie nr 1062/2014 określa szczegółowo zasady przebiegu programu przeglądu substancji czynnych  produktów biobójczych a w załączniku II do tego rozporządzenia znajduje się kluczowy wykaz kombinacji: substancja czynna/grupa produktowa (PT), które aktualnie podlegają ocenie w programie przeglądu i mogą (obok  substancji czynnych już zatwierdzonych oraz wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 528/2012) być stosowane w produktach biobójczych.

W lutym 2019r. w dzienniku Urzędowym UE zostały opublikowane  2 rozporządzenia wprowadzające  zmiany w rozporządzeniu delegowanym nr 1062/2014.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/157 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 21 lutego 2019r.

Zmiany wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie polegają na włączeniu do programu przeglądu nowych kombinacji substancja czynna/PT oraz usunięciu takich kombinacji, które zostały już zatwierdzone lub niezatwierdzone.

  • Substancje czynne wytwarzane in situ

Do załącznika II dodano kombinacje substancji czynnych i ich prekursorów, które dotychczas nie miały jeszcze nowych tożsamości, a które zostały zgłoszone zgodnie procedurą programu przeglądu i zaakceptowane przez ECHA.

 

Przykładowo

Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu/PT 11 i 12

Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu sodu/PT 2, 11, 12

 

  • Inne substancje czynne, których tożsamość w trakcie programu przeglądu uległa redefinicji

Do załącznika II dodano kombinacje substancji czynnych, po ich przedefiniowaniu, np. w przypadku redefinicji pyretryn i pyretroidów zostały włączone dwie nowe tożsamości:

 

Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalnika węglowodorowego/ PT 18 i 19

Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym/ PT 18 i 19

  • Substancje czynne w grupie 19,  które były objęte odstępstwem dotyczącym żywności i paszy przewidzianym w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007

Do załącznika II dodano kombinacje substancja czynna/PT 19, które były objęte odstępstwem dotyczącym żywności i paszy przewidzianym w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 (4) a następnie zgłoszone do programu przeglądu i zaakceptowane przez ECHA.

Przykładowo

Ser

Sproszkowane jajo

Zagęszczony sok jabłkowy

 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/227 z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w odniesieniu do niektórych kombinacji substancji czynnych/grup produktowych, w przypadku których właściwy organ Zjednoczonego Królestwa został wyznaczony jako właściwy organ oceniający.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

 

Rozporządzenie to jest bezpośrednią konsekwencją spodziewanego po dniu 30 marca 2019r. Brexitu.

W niniejszym rozporządzeniu dla kombinacji substancja czynna/grupa produktowa ocenianych w programie przeglądu przez organ właściwy  Zjednoczonego Królestwa zostały wskazane nowe organy oceniające spośród właściwych organów 27 pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG i Szwajcarii, które przejmą te zadania.
W przypadku Polski przejęta zostanie ocena substancji czynnych:

 

  • (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a- heksahydro-2-izopropenylo- 8,9-dimetoksychromeno[3,4-b] furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)/PT 17
  • 3-fenylo-propen-2-al (aldehyd cynamonowy)/PT 2